Σχολή Πεζικού

Αποστολή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

• Εκπαιδεύει τα στελέχη του ΠΖ, για να καταστούν ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα του βαθμού τους, καθώς και μέχρι δυο (2) ανώτερα κλιμάκια.

1. Ειδικότερα για να:
Διατηρούν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την φοίτηση τους σε προηγούμενα σχολεία.
Είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα του Διοικητή μέχρι δυο (2) ανώτερα κλιμάκια κατά τη διάρκεια επχ/σεων.
Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις και καταστάσεις αβεβαιότητας.
Κατανοούν:
Τα επιτελικά αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην Τακτική κατά τη σχεδίαση.
Τις διαδικασίες ταχείας διαδικασίας λήψης απόφασης και έκδοση ΔΕ-Τμηματικών Διαταγών.

2. Να γνωρίζουν:
Τη διοικητική – επιτελική λειτουργία και τακτική χρησιμοποίηση του τμήματος που διοικούν.
Την τακτική χρησιμοποίηση των μέσων και των οπλικών συστημάτων
Την εσωτερική λειτουργία του τμήματος που διοικούν.
Τα βασικά στοιχεία ΔΜ έως και το επίπεδο της Μονάδας.
Τις απαιτήσεις και σκοπό των επιμέρους επιχειρήσεων.
Την ορθή χρησιμοποίηση της απαραίτητης υποστήριξης Μάχης.
Την εφαρμογή των ΒΟΕ.
Την τακτική χρησιμοποίηση των άλλων Ο-Σ.
Τις διαδικασίες οργάνωσης εκπαίδευσης τεχνικών μέσων τμήματος τους.
Το χειρισμό Σ/Α, την ορθή χρήση των κανόνων ραδιοτηλεφωνίας, καθώς και τη δικτύωση αυτών.
Τη βασική λειτουργία των κύριων οπλικών συστημάτων του ΠΖ
Τον ΣΚ 20-1 και ΣΚ 20-2.
Την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας του προσωπικού.

3. Να αποκτήσουν:
Αρίστη φυσική κατάσταση.
Δεξιότητες Τεχνικής Βολής .

Γνώσεις:
Προετοιμασίας των μέσων πυρός.
Διαδικασιών Βολής.
Συντήρησης των μέσων του τμήματος τους.

• Μετεκπαιδεύει Εφέδρους Αξκούς ΠΖ.

• Εκπαιδεύει στελέχη όλων των Οπλών Σωμάτων και Συνεργάζεται με τις Σχολές Εφαρμογής τους για θέματα συνεκπαίδευσης υπό μορφή συνδυασμένων επιχειρήσεων, αλληλοδιάθεσης εκπαιδευτών, εμπλουτισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επανακαθορισμού εκπαιδευτικών απαιτήσεων.