Σχολή Πεζικού

ΛΑΦΧ

Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χαλκίδας ανήκει στη Β΄ Κατηγορία λεσχών και βρίσκεται εντός του Στρδου «Τχη (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννη» (έδρα της ΣΠΖ).

Σκοπός της λειτουργίας της Λέσχης είναι:

α. Η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξκών και Ανθστών της Φρουράς Χαλκίδας, των Μονίμων και

Εθελοντών Υπξκών, των Εθελοντών Μακράς Θητεία της Φρουράς Χαλκίδας, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

β. Η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των εκπαιδευομένων στη Σχολή Μονίμων Αξκών και Ανθστών.

γ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ Στρατού και κοινού.

Προσφερόμενα είδη:

 

Ενδεικτικές Φωτογραφίες Προσφερόμενων ειδών: