Αποστολή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ


 • Εκπαιδεύει τα στελέχη του ΠΖ, για να καταστούν ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα του βαθμού τους, καθώς και μέχρι δυο (2) ανώτερα κλιμάκια

  1. Ειδικότερα για να :
   • Διατηρούν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την φοίτηση τους σε προηγούμενα σχολεία.
   • Είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα του Διοικητή μέχρι δυο (2) ανώτερα κλιμάκια κατά τη διάρκεια επχ/σεων.
   • Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις και καταστάσεις αβεβαιότητας.
   • Κατανοούν :
    • Τα επιτελικά αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην Τακτική κατά τη σχεδίαση.
    • Τις διαδικασίες ταχείας διαδικασίας λήψης απόφασης και έκδοση ΔΕ-Τμηματικών Διαταγών.

  2. Να γνωρίζουν:
   • Τη διοικητική – επιτελική λειτουργία και τακτική χρησιμοποίηση του τμήματος που διοικούν.
   • Την τακτική χρησιμοποίηση των μέσων και των οπλικών συστημάτων
   • Την εσωτερική λειτουργία του τμήματος που διοικούν.
   • Τα βασικά στοιχεία ΔΜ έως και το επίπεδο της Μονάδας.
   • Τις απαιτήσεις και σκοπό των επιμέρους επιχειρήσεων.
   • Την ορθή χρησιμοποίηση της απαραίτητης υποστήριξης Μάχης.
   • Την εφαρμογή των ΒΟΕ.
   • Την τακτική χρησιμοποίηση των άλλων Ο-Σ.
   • Τις διαδικασίες οργάνωσης εκπαίδευσης τεχνικών μέσων τμήματος τους.
   • Το χειρισμό Σ/Α, την ορθή χρήση των κανόνων ραδιοτηλεφωνίας, καθώς και τη δικτύωση αυτών.
   • Τη βασική λειτουργία των κύριων οπλικών συστημάτων του ΠΖ
   • Τον ΣΚ 20-1 και ΣΚ 20-2.
   • Την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας του προσωπικού.

  3. Να αποκτήσουν:
   • Αρίστη φυσική κατάσταση.
   • Δεξιότητες Τεχνικής Βολής .
   • Γνώσεις :
    • Προετοιμασίας των μέσων πυρός.
    • Διαδικασιών Βολής.
    • Συντήρησης των μέσων του τμήματος τους.

 • Μετεκπαιδεύει Εφέδρους Αξκούς ΠΖ

 • Εκπαιδεύει στελέχη όλων των Οπλών Σωμάτων και Συνεργάζεται με τις Σχολές Εφαρμογής τους για θέματα συνεκπαίδευσης υπό μορφή συνδυασμένων επιχειρήσεων, αλληλοδιάθεσης εκπαιδευτών, εμπλουτισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επανακαθορισμού εκπαιδευτικών απαιτήσεων